Axit dạ dày là gì? Mối liên hệ với bệnh dạ dày và cách...

Axit dạ dày là một loại axit vô cơ mạnh có trong dịch vị. Khi hoạt động của hệ thống tự bảo vệ dạ dày...